วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.สถานที่ทำงาน

หน่วยงาน องค์การบริห่รส่วนตำบลปากช่อง
อยู่ที่ บ้านสูงเนิน หมู่ 4
ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี 70150

2.ปรัชญาวิสัยทัศน์
ปรัชญา

มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดบนหลักการและเหตุผล
การบริหารและอำนาจมาจากประชาชน บริหารจัดการโดยตัวแทนของประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความต้องของสังคมในบริบทของคนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเอง และเจตนารมณ์ประชาชน
แนวทางการบริหารแบบ " ท้องถิ่นบำบัดทุกข์ ท้องถิ่นบำรุงสุข ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนตรวจสอบ "


วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา

พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ด้วยเกษตรฯอินทรีย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

3.อำนาจหน้าที่

1. ภาษีป้าย
2 ภาษีที่ดิน
3 ภาษีโรงเรือน
4 อื่นๆ

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรประกอบไปด้วย
1.นาย วินัย เช็งสวย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
2.นาย ประภาส พุฒซ้อน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
3.นาง พิเชษฐ์ ลี้กิมฮุย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา
4.นาง สหัส อุ่นเรือน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

13 ต.ค. 2551

วันนี้เป็นวันดีที่ได้มาอบรม เพราะทำให้รู้อะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่รู้ และวันนี้ผมได้รู้ ได้ลอง และได้ทำ
อะไรหลายๆอย่าง และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมมาก

เรียนแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้น สามารถทำให้เรามี web เป็นของตัวเอง และไม่ใช่ว่าจะสร้างกันได้ง่ายๆ

การสร้างเว็บบล็อกเป็นความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีใครได้รู้ถึงเนื้อหา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างเว็บบล็อกมีอยู่มากมาย