วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรประกอบไปด้วย
1.นาย วินัย เช็งสวย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
2.นาย ประภาส พุฒซ้อน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
3.นาง พิเชษฐ์ ลี้กิมฮุย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา
4.นาง สหัส อุ่นเรือน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ไม่มีความคิดเห็น: