วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2.ปรัชญาวิสัยทัศน์
ปรัชญา

มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดบนหลักการและเหตุผล
การบริหารและอำนาจมาจากประชาชน บริหารจัดการโดยตัวแทนของประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความต้องของสังคมในบริบทของคนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเอง และเจตนารมณ์ประชาชน
แนวทางการบริหารแบบ " ท้องถิ่นบำบัดทุกข์ ท้องถิ่นบำรุงสุข ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนตรวจสอบ "


วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา

พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ด้วยเกษตรฯอินทรีย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น: