วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.สถานที่ทำงาน

หน่วยงาน องค์การบริห่รส่วนตำบลปากช่อง
อยู่ที่ บ้านสูงเนิน หมู่ 4
ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี 70150

ไม่มีความคิดเห็น: